Algemene voorwaarden Daan Kromhout & Zn. B.V. E-mail: info@daankromhout.nl

Website: www.daankromhout.nl

Artikel 1 - Definities

 1. Daan Kromhout & Zn. B.V.: gevestigd te Rijsenhout, KvK-nummer 28038048, vanaf nu aangeduid met ‘Kromhout’.
 2. Klant: degene met wie Kromhout een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Kromhout en Klant samen. 4.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Kromhout.
 2. Kromhout en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Kromhout en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Kromhout hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals vracht- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Kromhout mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Kromhout niet kon voorzien ten tijde

van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 4 - Monsters en modellen

1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Kromhout mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 75% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Kromhout hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Kromhout aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Kromhout mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 - Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Kromhout de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Kromhout.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Kromhout zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Kromhout op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Kromhout, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.
 

Artikel 7 - Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Kromhout het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Kromhout maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Kromhout, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 8 - Opschortingsrecht

1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 - Retentierecht

 1. Kromhout kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Kromhout heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende

zekerheid heeft gesteld.

 1. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Kromhout.
 2. Kromhout is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10 - Verrekening

1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Kromhout te verrekenen met een vordering op Kromhout.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Kromhout blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Kromhout met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten

in de nakoming.

 1. Tot die tijd in lid 1 kan Kromhout gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 3. Wanneer Kromhout gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Kromhout van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 12 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij de Klant, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Kromhout zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Kromhout kan tegenwerpen.

Artikel 13 - Levertijd

 1. De levertijden van Kromhout zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en de bestelling in de administratie van Kromhout is opgenomen.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Kromhout later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Kromhout niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant

en Kromhout iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 14 - Feitelijke levering

1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 15 - Transportkosten

1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Kromhout schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Kromhout niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Kromhout. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Kromhout niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 17 - Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 18 - Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 2. De garantie geldt niet:
  • in het geval van normale slijtage
  • voor schade ontstaan door ongevallen
  • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 19 - Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Kromhout tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Kromhout geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20 – Klachten (breuk, manco)

 1. De Klant moet een door Kromhout geleverd product binnen 7 dagen te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Kromhout daarvan op de hoogte te stellen binnen 7 dagen na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Kromhout hierop gepast kan reageren.
 4. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Kromhout.

Artikel 21 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Kromhout.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Kromhout ook daadwerkelijk op tijd bereikt.
 

Artikel 22 - Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer Kromhout een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 23 - Aansprakelijkheid Kromhout

 1. Kromhout is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Kromhout aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Kromhout is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Kromhout aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 24 - Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Kromhout vervalt 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 25 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Kromhout toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard

of geringe betekenis.

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Kromhout nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kromhout in verzuim is.
 2. Kromhout mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Kromhout kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 26 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Kromhout door de Klant niet aan Kromhout kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  • computervirussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen / stakingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kromhout 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kromhout kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Kromhout de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Kromhout hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Kromhout hiervan voordeel heeft.
 

Artikel 27 - Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Kromhout de overeenkomst aanpassen.

Artikel 28 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Kromhout mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Kromhout altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Kromhout zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

Artikel 29 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Kromhout aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Kromhout.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 30 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Kromhout bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 31 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Kromhout is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Kromhout is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Kromhout, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld:    Rijsenhout, op 23 oktober 2023.

www.daankromhout.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.daankromhout.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren